ฆ้องเป็นสมบัติ – พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของมะ

23 ธันวาคม 2015.

อื่น ๆ เช่นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บน Truong Son – ที่ดินตะวันตกไฮแลนด์, สำหรับแม่, ฆ้องปรับไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดนตรี แต่ยังเป็น “สมบัติ – พระวิญญาณบริสุทธิ์” ของครอบครัวและชุมชน.

ต้นกำเนิดของ”เทรเชอร์พระวิญญาณบริสุทธิ์”

แม่เรียกกระปมกระปำฆ้อง”Cuong”. the flat gong “ก้าน” and they usually use the flat gong. When had gongs existed? Nobody knows. But harmonious tuned gong had resounded in the Ma’s consciousness from many generations. For them, the tuned gongs are not merely common musical instruments, but they are the”อากาศที่ศักดิ์สิทธิ์”; นั่นคือ, a sacred musical instrument conferred them by Yang. Legend has it that long long ago, a set of gongs including 6 รายการที่ได้รับการเกิดในร้าง, deep forest. The gongs had lived a human life, moving, การพูด, having sad, happy feelings. They gathered and lived in good order like the order of the Ma family. the first gong that could speak is Cing-Flat”แม่งต่อไปคือ Ro-Dom”พ่อ cing”. then Room or พี่ชายคนโต”, Thoan”พี่ชายกลาง”, ในที่สุด, Tho, Thuy or”อายุน้อยกว่าและพี่น้องที่อายุน้อยที่สุด”. An old Ma family had discovered the gong set, they organized a ritual to worship Yang and brought it to the Ma community for use

ฆ้องคน Ma

ฆ้องคน Ma

ฆ้อง tuned: a “สมบัติศักดิ์สิทธิ์”

แม่ไม่ได้โยนฆ้อง แต่พวกเขาแลกเปลี่ยนสำหรับวัว, buffalo, ตาด… from other places, and artists adjust the sound to create a distinctive melody of their people. Large-sized gongs or copper, silver and gold mixed or black copper gongs are the kinds of precious gongs due to their smooth and sonorous tones. Some gong sets must barter for 15 20 กระบือ.

สำหรับคน Ma, gong is considered a precious asset, symbolizing authority and wealth of each family and ethnic clan. Gongs which have been passed from many generations and retained in families and clans are more precious. Those families and clans that can preserve gong sets passed by generations take pride themselves on these precious assets and get respect from their community and from other clans. ดังนั้น, previously, each Ma family possessed at least a gong set, some families even owned several sets.

ฆ้องแสดง

ฆ้องแสดง

ฆ้อง tuned: “พระวิญญาณบริสุทธิ์”

นอกเหนือจากการเป็น “สมบัติ”, the tuned gong is also considered a sacred object associated with spiritual rituals of the Ma community. They think that in each gong there exists the embodiment of Gods(ซึ่ง- Cing). Gong sets used in important rituals enhance the power of the God and become more sacred. The value of the gong set is not only in the processing techniques but also in its spiritual significance. Being considered a secred object, before using the gong, Ma people must organize rituals to ask for permission, also considered as a rite to awaken the soul of the Gong After the festivities, the gong sets are carefully kept near the altar, the most solemn place in the long house, which is called the sacred space (hasna).

Gong perfomance

Gong perfomance

ในช่วงพิธีสำคัญที่จะแสดงความขอบคุณและขอบคุณพระเจ้า, the blood of the sacrificial animal is always applied on the gongs. This is an evident ceremonial characteristic of the ritual(เสียสละ). ในเวลาเดียวกัน, the flickering flames with resounding vows, the sounds of tuned gongs help make the space more solemn, more ethereal and more sacred. It is seen as a means to help the officiating master to convey the prayers to the gods. เป็นเช่นนี้, gong is considered the soul of the festivity.

สำหรับแม่, gongs are not only found in all important rituals of human life and community, but even in the treasure”จะถูกแบ่งให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว.

มันอาจกล่าวได้ว่า, gong des not only have a simple artful significance, but is seen as a”สมบัติพระวิญญาณบริสุทธิ์” of the family and the western ethnic Community in genera of which is the Ma. This cultural identity is worth respecting and preserving In recent years, in famous tourist resorts such as Lang Biang, ฝันฮิลล์, น้ำตก Prenn, Bidoup นุ้ย Ba อุทยานแห่งชาติ,… the gong culture space of the indigenous peoples has both a significance of cultural identity preservation and an appealing tourism product to attract tourists to Dalat.

โดย Thanh Binh

ฆ้องเป็นสมบัติ – พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของมะ
คะแนนหน้านี้

,

ทิ้งข้อความไว้